XN2000

xn200m-slider

La Xarxa Natura 2000 europea, sorgeix de la necessitat de garantir la millora i conservació d’hàbitats  i espècies d’interès ecològic en les seves àrees de distribució natural. D’acord amb la Directiva 92/43/CE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (o Directiva hàbitats) neix una xarxa ecològica europea amb la fi de protegir els hàbitats terrestres i marins i de les seves espècies que figuren en l’Annex I i II.

La llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, transposa les Directives Hàbitats i d’Aus a l’ordenament jurídic intern espanyol, essent la base de la Xarxa Natura 2000 a Espanya. La Xarxa està formada per les Zones Especials de Conservació terrestres i marines (ZEC, Directiva Hàbitats), pels Llocs d’importància Comunitària (LIC) fins a la seva transformació en ZEC i per les Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA, Directiva Aus). A Catalunya, la Xarxa Natura 2000 està formada per les àrees incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), decret 328/1992. Posteriorment, la Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient, inclou ZEC i ZEPA automàticament en el PEIN.

XN2000M1

La Fundació Mar està desenvolupant un projecte d’estudi i anàlisi a la Xarxa Natura 2000 Marina a la costa de Girona amb els següents objectius:

  1. Realitzar una diagnosis ecològica i mediambiental actualitzada de l’estat de la Xarxa Natura 2000 Marina litoral de Girona.
  2. Donar valor econòmic al capital natural, així com dels serveis ambientals que general la Xarxa Natura 2000 Marina.
  3. Recerca d’eines innovadores que contribueixin a millorar la conservació, el coneixement, el finançament i la protecció de la Xarxa Natura 2000 marina.
  4. Comunicació i transmissió de coneixement als agents locals i regionals de la comunitat balear (Illes Pitiüses)
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options