XN2000M | Creació de Valor Compartit en la Xarxa Natura 2000 Marina de la Costa de Girona

La Xarxa Natura 2000 europea, sorgeix de la necessitat de garantir la millora i conservació d’hàbitats i espècies d’interès ecològic en les seves àrees de distribució natural. D’acord amb la Directiva 92/43/CE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (o Directiva Hàbitats) neix una xarxa ecològica europea amb la finalitat de protegir els hàbitats terrestres i marins i de les seves espècies que figuren en l’Annex I i II.

La Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, transposa les Directives Hàbitats i d’Aus a l’ordenament jurídic intern espanyol, essent la base de la Xarxa Natura 2000 a Espanya. La xarxa està formada per les Zones Especials de Conservació terrestres i marines (ZEC, Directiva Hàbitats), pels llocs d’importància Comunitària (LIC) fins a la seva transformació en ZEC i per les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA, Directiva Aus). A Catalunya, la Xarxa Natura 2000 està formada per les àrees incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), Decret 328/1992. Posteriorment, la Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient, inclou ZEC i ZEPA automàticament en el PEIN.

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options