TRANSPARÈNCIA

1. El patronat

En l’actualitat el nostre patronat està format per:

Jordi Cabarrocas Riera (President)
Alejandro Figueras Garriga (Vicepresident)
Josep Mª Dominguez Viñolas (Secretari)
Pere Guardiola Tey (Tresorer)
Sebastiá Vives (Vocal)
Miquel Ventura Monsó (Vocal i director)
Òscar Rodríguez Sadurní (Vocal)
Bruno Figueras (Vocal)

2. Organigrama

PATRONAT

                                                            President                                                           Vicepresident

                                                            Sr. Jordi Cabarrocas                                    Sr. Àlex Figueras

                                               Secretari                                Tresorer                                     Director

                                     Sr. Josep Mª Domínguez            Sr. Pere Guardiola                 Sr. Miquel Ventura

Vocals

           Sr. Sebastià Vives               Sr. Miquel Ventura          Sr. Òscar Rodríguez        Sr. Bruno Figueras

3. Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Conforme a l’article 19 dels Estatuts de la Fundació «Els patrons exerciran el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsats per les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

4. Estatuts Fundació Mar

Els estatuts de la Fundació Mar es van constituir davant notari el 2004 i van ser adaptats segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació anterior, el 7 de març de 2013.

Poden consultar-los a:

Estatuts_constitucio_2004

Estatuts_adaptats_FM_2013

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options